Statuten

Statuten versie 2013

 • Op 10/08/79 werd de wielerclub "De Schilde" opgericht.
 • Het clublokaal bevindt zich op bovenstaand adres. Jaarlijks wordt er in februari of begin maart een algemene vergadering gehouden.
 • Tijdens deze vergadering is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden zijn herverkiesbaar. 
  Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit doen door middel van een schrijven naar het bestuur.
 • Ieder clublid neemt kennis van de statuten, één ondertekend exemplaar wordt bewaard door het bestuur.
 • De leden betalen een lidgeld dat jaarlijks wordt bepaald door het bestuur.
 • Kandidaat leden:
  • dienen minimum 20 punten volgens ons puntensysteem (zie verder) te behalen vooraleer zij actief lid kunnen worden en clubkledij kunnen verkrijgen
  • nemen kennis van de statuten,
  • kunnen clubkledij verkrijgen na het betalen van een waarborg. De waarborg wordt bepaald door het bestuur en bedraagt momenteel 170 €. Deze waarborgsom kan gedeeltelijk worden terugverdiend in de vorm van lidgeld voor de eerste 3 jaar van het lidmaatschap, op voorwaarde dat elk jaar 25 punten worden behaald.
 • Het aantal actieve leden is beperkt tot 35 leden. Indien er meer kandidaten zijn wordt er een wachtlijst opgesteld.
 • Ereleden worden in dank aanvaard tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
 • Ieder clublid is verplicht een familiale verzekering te hebben of er eventueel een beroep op te kunnen doen (bijvoorbeeld op deze van de ouders).
 • Clubkleding en helm zijn verplicht tijdens de georganiseerde ritten.
 • De houding van iedere clublid vóór, tijdens en na de ritten draagt bij tot de sfeer en de goede naam van de vereniging. Leden die de goede naam van de vereniging in gevaar brengen kunnen door het bestuur worden uitgesloten. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 • Ieder jaar wordt er een clubkampioenschap opgericht. Dit kampioenschap begint de eerste zaterdag van maart en eindigt op de eerste zondag vóór de algemene vergadering van februari of maart.
  Punten worden als het volgt toegekend:
  • Wegritten tot 100 km.: 1 punt
  • Wegritten van 100 km. tot 150 km.: 2 punten
  • Wegritten vanaf 150 km & welbepaalde speciale ritten ongeacht hun afstand, op voorwaarde van voorafgaande quotering door het bestuur en op voorwaarde van voorafgaande communicatie naar de leden toe: vb. vermeld op de algemene vergadering en/of in het programma zoals dat in de loop van het jaar op de website wordt aangekondigd: 3 punten
  • Ingeval een wegrit niet mogelijk is (vb. toestand van het wegdek, weersomstandigheden), en er daarom een MTB rit georganiseerd wordt, die ook voorafgaandelijk aangekondigd werd aan de leden (vb. via website of mail of sms of tel.): 1 punt
 • Mogelijke geschillen of voorstellen die niet voorzien zijn in de hogervermelde statuten zullen ofwel door het bestuur ofwel op vraag van het bestuur door de algemene vergadering bij gewone meerderheid worden geregeld.

Phosfluorescently scale diverse best practices via distinctive resources. Dramatically build client-centered materials whereas interoperable bandwidth. Professionally foster real-time e-markets rather than intermandated potentialities. Compellingly repurpose.

 

Politiereglement - Fietsers in groep
43bis.1 Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 (groepen fietsers). De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van (15) tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.
43bis.2.1 De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis.2.2 Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.